STATUTUL ASOCIAȚIEI PENTRU PROTECȚIA ALBINELOR și POLENIZATORILOR SĂLBATICI

În temeiul dreptului constitutional la asociere si a dispozitiilor art. 1 si urm. din O.G. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, am hotarat sa constituim ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ALBINELOR SI POLENIZATORILOR SALBATICI, avand urmatorul scop si in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I- FORMA JURIDICA, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL

Art.1 Forma juridica.

ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ALBINELOR SI POLENIZATORILOR SALBATICI se constituie ca persona juridica romana non – profit, in baza  O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii.

Asociatia este persoana juridica independenta, care va functiona si isi va desfasura activitatea in conformitate cu legea romana in vigoare, cu actul constitutiv si cu prezentul statut.

Art. 2 Denumirea asociatiei

Denumirea asociatiei este ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ALBINELOR SI POLENIZATORILOR SALBATICI, persoana juridica de drept privat, autonoma, non-guvernamentala, apolitica si non profit – denumire rezervata conform dovezii disponibilitatii denumirii nr. 168125/08.05.2018 emisa de Ministerul Justitiei.

Denumirea asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta, insotita de mentiunea sediului social, a contului bancar si a codului fiscal.

Art.3 Durata

Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat, incepand cu data inscrierii ei in Registrul asociatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sector 6 Bucuresti.

Art.4 Sediul societatii

Sediul asociatiei  este in Sediul asociatiei  este in Bucuresti, sector 6, Intrarea Pitulicii, nr. 5, bloc P26, sc. 5, Parter, Ap. 62.

In raport de interesele asociatiei si in urma hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, sediul social poate fi schimbat la orice alta adresa, cu respectarea procedurii legale. Asociatia poate infiinta filiale, reprezentante, puncte de lucru, agentii, sucursale, birouri in tara si strainatate.     

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.1 ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ALBINELOR SI POLENIZATORILOR SALBATICI se constituie pentru a contribui la protectia populatiilor de albine melifere si a populatiilor de polenizatori salbatici de pe teritoriul Romaniei si din afara acestuia, pentru promovarea importantei acestora pentru mediul inconjurator si pentru umanitate.

În vederea realizării scopului propus asociaţia are următoarele obiective:

 1. Organizarea in cadrul asociatiei a activitătilor cu caracter educational, de grup si de familie, cu ghid, prin activitati de informare si discutare a problemelor legate de apicultura si polenizare, cu publicul si alte organisme neguvernamentale sau guvernamentale implicate in domeniile care pot afecta albinele si polenizatorii salbatici;
 2. Perfectionarea practicii profesionale, in domeniul apiculturii;
 3. Elaborarea unor strategii specific in colaborare cu organisme neguvernamentale sau guvernamentale in probleme de protectie a albinelor, a polenizatorilor si a mediului inconjurator;
 4. Activitati de constientizare si de promovare a importantei albinelor si polenizatorilor salbatici;
 5. Activitati de instruire profesionala pentru apicultori in vederea insusirii unor practici si tehnologii de lucru cat mai prietenoase cu albinele si ceilalti polenizatori.
 6. Activitati de informare si instruire a agricultorilor in vederea constientizarii impactului pe care il are folosirea pesticidelor si ierbicidelor si, in general a substantelor chimice nocive, folosite in agricultura.
 7. Sprijinirea si organizarea activitătilor recreative, precum activitati de turism apicol – apiturism, organizarea de vizite la stupine si desfasurarea de activitati specifice in cadrul stupinelor;
 8. Organizarea, in colaborare cu alte organizatii publice sau private, de activitati cu caracter artistic pentru promovarea apiculturii si protectiei albinelor si polenizatorilor;
 9. Desfasurarea de activitati diverse cu scop educational, recreativ si de constientizare, precum si activitati de formare profesionala;
 10. Dezvoltarea si participarea la programe si proiecte de cercetare stiintifica in domeniul apiculturii, apiterapiei si protectiei mediului;
 11. Colaborarea cu institutii care pot contribui la imbunatatirea practicii apicole;
 12. Infiintarea si sprijinirea fermelor apicole cu scop educativ, demonstrativ si pedagogic;
 13. Organizarea unui sistem propriu de documentare si informare, respectiv editarea si difuzarea revistelor de specialitate in tara si strainatate;
 14. Stimularea, sprijinirea si organizarea de schimburi profesional-stiintifice de informatii si de experienta ale membrilor sai cu parteneri din tara si strainatate;
 15. Acordarea de diplome, premii si alte modalitati stimulative pentru activitati deosebite;
 16. Prin comisiile sale de specialitate furnizeaza asistenta stiintifica organismelor guvernamentale si non-guvernamentale care sunt angajate in protejarea mediului si in special a albinelor melifere si a polenizatorilor;
 17. Promovarea apiculturii urbane si comunitare, precum si a produselor si activitatilor apicole si apiterapeutice;
 18. Organizarea de congrese nationale, conferinte, simpozioane, ateliere si participarea prin reprezentantii sai la congrese internationale si la manifestari stiintifice.
 19. Organizarea, impreuna cu institutiile specializate, unor cursuri de specializare sau perfectionare, studii de documentare, cursuri si programe de instruire, ateliere de lucru si participarea la proiecte de cercetare.;
 20. Promovarea dezvoltarii agriculturii si activitatilor ecologice in Romania prin cultivarea si promovarea cultivarii de plante melifere si a utilizarii perdelelor forestiere in agricultura, compuse din plante cu potential melifer;

Art 2.  ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ALBINELOR SI POLENIZATORILOR SALBATICI se obliga sa respecte prevederile legale incidente in materie.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 1 La momentul constituirii, patrimoniul asociatiei este in suma de 200 lei, subscris si varsat integral de membrii fondatori

Art. 2 Finantarea – veniturile Asociatiei

Conform prevederilor legale in vigoare, respectiv art. 46-48 din OG nr. 26/2000 sursele financiare ( veniturile ) ale asociatiei se pot constitui din

a). Cotizatiile membrilor;

b). Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale

b). Legate din tara si strainatate;

c). Venituri din activitati comerciale in concordanta cu obiectul de activitate al asociatiei;

d). Dividende ale societatilor comerciale infiintate de asociatie conform prevederilor legale;

e). Donatii, sponsorizari sau legate de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate; 

f). Resurse obtinute de la bugetul de stat si/ sau de la bugetele locale;

g). Venituri din publicitate;

h). Contributii financiare noi din partea membrilor fondatori sau a noilor membrii ai asociatiei;

i). Alte surse permise de legislatia romana in vigoare.

Art. 3 Asociatia poate sa accepte donatii si legate numai daca acestea sunt libere de orice sarcini si afectate de  folosirea intr-un scop in acord cu scopul asociatiei.

Presedintele sau persoana care poate actiona in numele acestuia conform legii in vigoare, prezentului statut precum si regulamentului intern de functionare al Consiliului Director, accepta donatiile, legatele si sponsorizarile in numele asociatiei.

Presedintele poate refuza liberalitatile care contravin scopului asociatiei sau care, prin conditiile impuse, devin prea oneroase pentru asociatie.

In cazul donatiilor cu sarcina de a fi folosite intr-un anume scop, asociatia poate pune la dispozitia donatorului un raport privind modul in care au fost folosite bunurile ce fac obiect al donatiei.

Finantarile prevazute la alin. (2) al prezentului articol se realizeaza pe baza de contracte, acorduri de parteneriat, alte acte juridice, semnate de Presedintele Asociatiei sau de catre persoana care poate actiona in numele acestuia conform legii in vigoare, prezentului statut precum si regulamentului intern de functionare al Consiliului Director.

CAPITOLUL IV. DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATIILOR

Art.1.  Dobandirea si pierderea calitatii de asociat

Asociatia este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice si juridice a caror activitate profesionala este conexa scopurilor pentru realizarea carora a afost constituita prezenta asociatie. Calitatea de asociat este personala si inalienabila, aceasta nu poate fi transmisa nici unei alte persoane, indiferent de nationalitate, etnie sau grad de rudenie.

Persoanele care vor solicita calitatea de asociat al Asociatiei isi vor depune candidatura in fata Adunarii Generale, cu recomandarea prealabila a Consiliului Director, in scopul selectionarii persoanelor care prezinta un interes real pentru activitatea asociatiei.

Calitatea de asociat poate inceta in urmatoarele cazuri:

 1. a) prin retragere
 2. b) ca urmare a neindeplinirii activitatilor asumate de membru sau a activitatilor recomandate de catre Consiliul Director
 3. c) Prin deces

Asemenea situatii vor fi constatate de catre Consiliul Director, iar apoi vor fi supuse dezbaterii in Adunarea Generala.

Art. 2.  Drepturile membrilor fondatori

Membrii fondatori au urmatoarele drepturi:

 • De a participa la sedintele Adunarii Generale;
 • De a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintelor Adunarii Generale orice subiect care are legatura cu activitatea asociatiei;
 • De a vota asupra oricaror probleme puse in discutia Adunarii Generale, in cadrul sedintelor
 • De a-si exprima dezacordul fata de hotararile Adunarii Generale, fata de deciziile Consiliului Director ;
 • De a accede, in urma votului Adunarii Generale, in oricare din functiile Consiliului Director;
 • De a cere, pe cheltuiala proprie, sa i se puna la dispozitie copii de pe actele asociatiei;
 • De a convoca, in conditiile actelor constitutive ale asociatiei, sedintele Consiliului Director;
 • De a participa la toate actiunile arganizate de asociatie;
 • De a beneficia si a folosi exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale asociatiei mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;

Art.3 Drepturile membrilor de onoare

Membrii de onoare au urmatoarele drepturi:

 • De a participa fara drept de vot la sedintele Adunarii Generale;
 • De a participa la toate actiunile organizate de asociatie;
 • De a beneficia si de a folosi exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale asociatiei mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;
 • De a renunta la calitatea de membru

Art. 4 Obligatiile membrilor

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

 • De a achita cotizatia stabilita prin actele asociatiei;
 • De a se supune hotararilor si deciziilor organelor asociatiei;
 • De a nu folosi bunurile asociatiei in scopuri personale sau contrare hotararilor sau deciziilor organelor asociatiei ;
 • De a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale, care ar prejudicia in vreun fel imaginea asociatiei ;
 • De a participa si de a se implica activ in actiunile initiate in asociatie, cu exceptia membrilor de onoare;
 • De a nu initia actiuni fara imputernicire din partea unuia dina organele asociatiei, care ar putea implica in vreun fel asociatia;
 • De a respecta regimul de disciplina impus de regulamentul de ordine interioara al asociatiei, adoptat de Adunarea Generala.

In cazul neindeplinirii unuia sau mai multor obligatii prevazute in prezentul articol sau in actele elaborate ulterior de catre asociatie , membrii asociatiei sunt raspunzatori sub toate formele pe care la imbraca raspunderea pentru daunele produse sau pe care le-ar fi putut produce asociatiei prin faptele lor. Ei pot fi sanctionati potrivit dispozitiilor legale incidente si dispozitiilor prezentului statut.

CAPITOLUL V. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI

Art. 1 Organele asociatiei sunt:

a). Adunarea Generala;

b). Consiuliul Director;

Art. 2 Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

Adunarea generala se intruneste de cel putin o data pe an si  are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 1 lit. b) si c).

Art.3 Atributiile adunarii generale cuprinde:

 1. a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 3. c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
 4. d) alegerea si revocarea cenzorul sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 5. e) modificarea actului constitutiv si a statutului;
 6. f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 7. g) Infiintarea de filiale
 8. h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art.4 Adunarea Generala poate fi ordinara si extraordinara, si se convoaca de Presedintele Consiliului Director.

Adunarea Generala ordinara se convoaca anual, in prima jumatate a anului calendaristic, dupa incheierea anului financiar anterior.

Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/ sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

Art. 5 Sedintele Adunarii Generale sunt prezidate de Presedintele Consiliului Director.

Adunarea Generala ordinara se convoaca de Presedintele Consiliului Director, cu cel putin 1 (una) saptamana inaintea Adunarii Generale.

Sedintele Adunarii Generale se tin legal cu participarea a jumatate plus unu din totalul membrilor sai. Daca nu este prezent numarul minim de membri, Presedintele va convoca o alta intrunirea a Adunarii Generale. Aceasta noua sedinta poate delibera in mod valabil, indiferent de numarul de membrii prezenti.

Art. 6 Consiliul Director

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.  Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 1. a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 2. b) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama asociatiei;
 3. c) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale asociatiei daca prin statut nu se prevede altfel;
 4. d) indeplinirea oricaror alte atributii stabilite sau delegate de Adunarea Generala;
 5. e) elaboreaza regulamentul intern de functionare;

Mandatul membrului Consiliului Director este de 4 ani cu drept de reinnoire

Asociatia este reprezentata in relatiile cu tertii, in justitie si in fata oricaror alte autoritati de catre Presedintele Consiliului Director si/sau de alte persoane desemnate de Presedintele Consiliului Director.

Presedintele Consiliului Director va avea dreptul de a reprezenta in mod legal Asociatia, de a efectua toate formalitatile necesare dobandirii personalitatii juridice a asociatiei, va avea drept de semnatura in banca si va putea semna in mod valabil toate actele juridice necesare desfasurarii activitatii curente a asociatiei, cu exeptia celor care sunt de competenta Adunarii Generale, semnatura sa fiind pe deplin opozabila asociatiei.

Nu vor putea face parte din Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau carora le este interzisa executarea functiilor publice.

Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare, de regula o data pe luna, la convocarea Presedintelui.

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 1 Dizolvarea societatii

Asociatia se  dizolva :

 1. a) de drept;
 2. b) prin hotararea judecatoriei;
 3. c) prin hotararea Adunarii Generale;

Art. 2 Asociatia se dizolva de plin drept:

 1. a) implinirea duratei pentru care a fost constituita, in cazul in care asociatii vor decide ulterior un termen determinat pentru existenta asociatiei;
 2. b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea aestui scop;
 3. c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
 4. d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 3 Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

 1. a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 2. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
 4. d) cand asociatia a devenit insolvabila;
 5. e) daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, acestor activitati.

Instanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.

Art. 4 Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul – verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatilor si fundatiilor.

Art. 5  In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept  public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei.

Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. 2, precum si in cazul  in care statutul asociatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

Art. 6  In cazul in care asociatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si c)., bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de care stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carei raza teritoriala asociatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.

Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului – verbal de predare – preluare, daca prin acesta  nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art. 7 Lichidarea asociatiei

In cazurile prevazute de art. 2 si 3, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotarare judecatoreasca.

In cazul dizolvarii prevazute de art. 4, lichidatorii vor fi numiti de catre Adunarea Generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.

In toate cazurile mandatul Consiliului Director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.

 Art. 8 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Reprezentantii permanenti – persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

Art. 9  Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice acte ale asociatiei. De asemenea ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 10 Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numeralul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobiele.

Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.

Art. 11  Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.

Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.

Art. 12 In orice caz , lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.

Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Atat fata de asociatie, cat si fata de asociati, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati, ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia.

Lichidatorii sunt obligatia sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei din Registrul asociatilor si fundatiilor.

Art. 13 Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.

Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

Art. 14 Contestatiile  la bilantul lichidatorilor se poate formula de orice persoana intresata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.

Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatoeie este executorie si este supusa numai recursului.

Art. 15 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei din Registrul asociatilor si fundatiilor.

Radierea se face pe baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 13, alin. 2, prin care se atesta descarcarea acestora de obigatiile asumate.

CAPITOLUL V. DISPOZITII FINALE

Art. 1. Asociatia va capata personalitate juridica la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Sentinta ramasa definitiva va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa care asociatia se va inregistra la Administratia Financiara teritoriala de pe raza sediului.

Asociatia isi va putea deschide conturi in lei si in valuta la orice banca, cu respectarea legislatiei romane si a regimului valutar din Romania.

Stipulatiile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile referitoare la asociatii cuprinse in Ord. Guv. Nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.